Dane osobowe wnioskodawcy

Proszę zaznaczyć, jeżeli użytkownikiem karty będzie inna osoba niż wnioskodawca

Dane osobowe użytkownika Elektronicznej Karty Miejskiej

Zdjęcie użytkownika Elektronicznej Karty Miejskiej

Wymagania techniczne zdjęcia cyfrowego:
 • Dopuszczalne wymiary: zdjęcie w proporcji 2 x 3 (orientacja pionowa), min. 200 x 300 pikseli, max. 800 x 1200 pikseli
 • Typ pliku: JPG, JPEG, PNG
 • Maksymalny rozmiar pliku: 2MB
 • Kompozycja: Zdjęcie powinno ukazywać twarz na jasnym jednolitym tle, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów.
Zdjęcie (w formie tradycyjnej lub cyfrowej) może być również dostarczone do Punktu Obsługi Klienta w momencie wybierania karty.

Adres zamieszkania


Podstawa do korzystania z uprawnienia do przejazdu bezpłatnego/ulgowego

Zaznacz tą opcję, jeżeli posiadasz bezterminowe uprawnienie do przejazdów bezpłatnych bądź ulgowych

Informacje oraz oświadczenia

Akceptuję Regulamin Elektronicznej Karty Miejskiej i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji usług określonych w Regulaminie, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Stosownie do przepisów o ochronie danych osobowych ZGK w Cieszynie informuje, iż:

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyn, zwany dalej ZGK;
 2. Podane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu ewidencjonowania Klientów dla potrzeb obsługi systemu Cieszyńskiej Karty Miejskiej, imiennej umożliwiająca stwierdzenie faktu opłacenia przejazdu oraz ewentualnie stwierdzenie posiadania uprawnienia do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów na podstawie karty elektronicznej, imiennej, a także świadczenie usług wynikających z niniejszego Regulaminu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 3. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości realizacji usług określonych w Regulaminie;
 4. Klient posiada prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych;
 5. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 6. Zebrane dane będą przetwarzane do chwili zakończenia korzystania z Cieszyńskiej Karty Miejskiej, imiennej. Zakończenie korzystania z karty następuje poprzez złożenie na adres ZGK oświadczenia o rezygnacji z korzystania;
 7. Podane przez Klienta dane osobowe nie będą przetwarzane poza wskazanym wyżej celem, w szczególności nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba że ZGK zostanie do tego zobowiązane przez właściwy podmiot na podstawie obowiązujących przepisów prawa.