Wniosek o wydanie Karty Miejskiej spersonalizowanej (imiennej) obowiązującej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.


Cel złożenia wniosku:

Wymagania techniczne zdjęcia cyfrowego:
 • Dopuszczalne wymiary: zdjęcie w proporcji 2 x 3 (orientacja pionowa), min. 200 x 300 pikseli, max. 800 x 1200 pikseli
 • Typ pliku: JPG, JPEG, PNG
 • Maksymalny rozmiar pliku: 2MB
 • Kompozycja: Zdjęcie powinno ukazywać twarz na jasnym jednolitym tle, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów.
Zdjęcie (w formie tradycyjnej lub cyfrowej) może być również dostarczone do Punktu Obsługi Klienta w momencie wybierania karty.

Dane osobowe użytkownika karty:

1)
*) wypełnienie pola jest obowiązkowe
1) wypełnienie pola email jest wymagane w celu złożenia wniosku drogą elektroniczną (docelowo umożliwia zarejestrowanie konta na stronie ebilet.zgk.cieszyn.pl w celu dokonywania zakupu biletów przez internet i sprawdzenia historii transakcji na karcie).

Adres zameldowania użytkownika karty:


Upoważnienie do odbioru karty:

dla:
w celu odbioru karty miejskiej i do składania oświadczeń, wypełnienia i podpisywania odpowiednich dokumentów, okazywania oryginałów moich dokumentów (np. fotografii, dokumentu tożsamości, czy dokumentów uprawniających do ulg w komunikacji miejskiej)

Dane osoby składającej wniosek w imieniu osoby nieletniej:

(Rodzic lub opiekun prawny)

Uprawnienia do korzystania przejazdów bezpłatnych lub ulgowych

Proszę uzupełnić w przypadku posiadania uprawnienia do przejazdów bezpłatnych bądź ulgowych
Uprawnienie do przejazdów bezpłatnych z tytułu:
Uprawnienie do przejazdów bezpłatnych z tytułu:

Rodzaj uprawnienia:

Uwaga: Przy odbiorze karty należy okazać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem a w przypadku osób korzystających z bezpłatnych lub ulgowych przejazdów również dokument upoważniający do ulg.

Informacje oraz oświadczenia

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Stosownie do przepisów o ochronie danych osobowych ZGK w Cieszynie informuje, iż:

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyn, zwany dalej ZGK.
 2. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować do Inspektora Ochrony Danych iodo@zgk.cieszyn.pl, lub adres siedziby ZGK lub tel. + 48 33 47 94 100.
 3. Podane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu ewidencjonowania Klientów dla potrzeb obsługi systemu spersonalizowanej Karty Miejskiej umożliwiającej stwierdzenie faktu opłacenia przejazdu, względnie stwierdzenie posiadania uprawnienia do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów na podstawie karty elektronicznej, a także świadczenie usług do skorzystania, z których upoważnia Karta Miejska. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 4. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości realizacji usług określonych w Regulaminie.
 5. Klient posiada prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, a w przypadkach określonych prawem do ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 6. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 7. Zebrane dane będą przetwarzane do chwili zakończenia korzystania ze spersonalizowanej Karty Miejskiej. Zakończenie korzystania z karty następuje poprzez złożenie na adres ZGK oświadczenia o rezygnacji z korzystania.
 8. Podane przez Klienta dane osobowe nie będą przetwarzane poza wskazanym wyżej celem. Udostępniane danych innym podmiotom może nastąpić tylko na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia danych (np. obsługa informatyczna).