Akceptuję Regulamin Elektronicznej Karty Miejskiej i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji usług określonych w Regulaminie, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Stosownie do przepisów o ochronie danych osobowych ZGK w Cieszynie Sp. z o.o. informuje, iż:

  1. Administratorem podanych danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyn, zwany dalej ZGK;
  2. Podane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu ewidencjonowania Klientów dla potrzeb obsługi systemu Cieszyńskiej Karty Miejskiej, imiennej umożliwiająca stwierdzenie faktu opłacenia przejazdu oraz ewentualnie stwierdzenie posiadania uprawnienia do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów na podstawie karty elektronicznej, imiennej, a także świadczenie usług wynikających z niniejszego Regulaminu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
  3. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości realizacji usług określonych w Regulaminie;
  4. Klient posiada prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych;
  5. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
  6. Zebrane dane będą przetwarzane do chwili zakończenia korzystania z Cieszyńskiej Karty Miejskiej, imiennej. Zakończenie korzystania z karty następuje poprzez złożenie na adres ZGK oświadczenia o rezygnacji z korzystania;
  7. Podane przez Klienta dane osobowe nie będą przetwarzane poza wskazanym wyżej celem, w szczególności nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba że ZGK zostanie do tego zobowiązane przez właściwy podmiot na podstawie obowiązujących przepisów prawa.